گالری های 'فروردین'سال 97

تجلیل از اعضای دندانپزشک هیئت مدیره به مناسبت روز دندانپزشک
کنگره دکتر امیرحکیمی

گالری های 'فروردین'سال 98

جلسه فصلی با نمایندگان انجمن های پزشکی
کنگره پریناتولوژی