گالری های 'شهریور'سال 98

گالری های 'شهریور'سال 97

روز داروساز 97
روز پزشک 97
جلسه با وکیل سازمان 
جلسه با انجمن تغذیه