گالری های 'شهریور'

جلسه با انجمن تغذیه
جلسه با وکیل سازمان 
روز پزشک 97
روز داروساز 97