گالری های 'خرداد'

جلسه با نمایندگان انجمن درمانگاه های خصوصی و انجمن پزشکان عمومی
تکمیل اظهارنامه های مالیاتی در سازمان
جلسه با مسئولین بانک مهر اقتصاد