گالری های 'خرداد'سال 97

جلسه با نمایندگان انجمن درمانگاه های خصوصی و انجمن پزشکان عمومی
تکمیل اظهارنامه های مالیاتی در سازمان
جلسه با مسئولین بانک مهر اقتصاد

گالری های 'خرداد'سال 98

جلسه با معاونین اداره کل مالیات و آغاز طرح تکمیل اظهارنامه های مالیاتی جامعه پزشکی
همایش آموزه های مالیاتی