گالری های 'بهمن'سال 97

همایش سرطان قابل پیشگیری و درمان با خود مراقبتی و امید
جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی
جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی شیراز با استاندار فارس

گالری های 'بهمن'سال 98