گالری های 'اردیبهشت'سال 97

تجلیل از هیئت های انتظامی نظام پزشکی شیراز
جلسه سازمان نظام پزشکی با روسای انجمن ها با حضور دکتر بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
همایش گرامیداشت روز دندانپزشک
همایش قلب شیراز
همایش پاتولوژی و هماتولوژی شیراز
همایش سکسولوژی
همایش مالیات

گالری های 'اردیبهشت'سال 98

کنگره کولورکتال
کنگره اپتومتری
جلسه مراقبین سلامت
همایش راینولوژی
جلسه در خصوص مشکلات پزشکان شاغل در مراکز خصوصی
جلسه در خصوص مشکلات پزشکان شاغل در اورژانس درمانگاه های خصوصی