گالری های 'اردیبهشت'سال 98

جلسه در خصوص مشکلات پزشکان شاغل در اورژانس درمانگاه های خصوصی
جلسه در خصوص مشکلات پزشکان شاغل در مراکز خصوصی
همایش راینولوژی
جلسه مراقبین سلامت
کنگره اپتومتری
کنگره کولورکتال

گالری های 'اردیبهشت'سال 97

همایش مالیات
همایش سکسولوژی
همایش پاتولوژی و هماتولوژی شیراز
همایش قلب شیراز
همایش گرامیداشت روز دندانپزشک
جلسه سازمان نظام پزشکی با روسای انجمن ها با حضور دکتر بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تجلیل از هیئت های انتظامی نظام پزشکی شیراز